Dagvaarding tegen fokkers golden retrievers

Golden Retriever

Er is nieuws in de crowdfunding rechtszaak omtrent golden retrievers. Eerder stuurden we verschillende fokkers een sommatie om DNA-testen op ichthyosis alsnog verplicht te stellen. Aangezien de fokkers geen gehoor hebben gegeven aan deze schriftelijke aanmaning, zijn we nu overgegaan tot het dagvaarden van twee van deze fokkers. Onze voornaamste eis is dat zij ouderdieren via een eenvoudige DNA-test controleren op ichthyosis vóór er daadwerkelijk met hen gefokt wordt.

Ichthyosis

Ichthyosis is een huidaandoening die gepaard kan gaan met ernstige jeuk en infecties. Deze erfelijke aandoening treft vooral golden retrievers en is te vermijden door niet met ouderdieren te fokken die genetisch belast zijn.

Artikel 3.4 Besluit houders van dieren

Stichting Dier&Recht beroept zich op artikel 3.4 Besluit houders van dieren, waarover de staatssecretaris het volgende zegt:

“Uitgangspunt van artikel 3.4 is dat het fokken van dieren op verantwoordelijke wijze geschiedt. Zowel ouderdieren als nakomelingen mogen in beginsel geen schade aan welzijn of gezondheid ondervinden als gevolg van de fokkerij. Fokkerij mag niet leiden tot uitputting van moederdieren en ook niet tot blijvende of permanente schade aan gezondheid of welzijn van zowel ouderdier als nakomeling. Het is niet toegestaan te fokken met dieren die gebreken of afwijkingen hebben of kunnen krijgen die welzijn of gezondheid van hun nakomelingen schaden. Bij het fokken moet in ieder geval worden voorkomen dat uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van dat dier. Als de afwijkingen voorkomen hadden kunnen worden door het nemen van passende preventieve maatregelen zoals screenend onderzoek, DNA-testen of wijziging van het fokbeleid van de fokker, is fokken niet toegestaan. (…)"

Zorgwekkende cijfers

Het is onbegrijpelijk dat fokkers de wet willens en wetens overtreden en een eenvoudige en betaalbare preventieve DNA test negeren. De cijfers liegen er namelijk niet om: bij een onderzoek verricht onder de honden van leden van de Golden Retriever Club Nederland bleek dat 28,2% van de honden lijder was en 41% drager. Slechts 30,8% was geheel vrij van ichthyosis. De cijfers van Antagene, een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in DNA-tests voor huisdieren, liggen zelfs nog hoger: volgens Antagene is 83% van de Europese populatie van Golden Retrievers drager van Ichtyosis.

Outcross

Dier&Recht eist van beide fokkers dat ze testen op ichthyosis, maar ook op heupdysplasie en de oogaandoening PRA. En natuurlijk dat ze bij het fokken rekening houden met die testen. Vaak wordt als argument tegen het uitsluiten van honden die niet door de DNA test komen aangevoerd, dat hierdoor het aantal honden in de populatie nog verder afneemt. Met andere woorden: dan nog liever doorfokken met dieren die genetisch aangetast zijn. Een vreemde redenering omdat die aantasting gemakkelijk teniet kan worden gedaan door het toepassen van ‘outcross’. Outcross is het (incidenteel) fokken met andere hondenrassen waardoor erfelijke aandoeningen worden teruggedrongen. Hierdoor wordt de populatie verrijkt met ‘nieuw bloed’ en neemt de genetische variëteit in één keer flink toe. Maar outcross mag niet als men nog kans wil maken op een stamboom voor de dieren. De fokkers willen dus kennelijk liever een hond met stamboom en jeuk dan een gezondere hond zonder stamboom.

Zekerheid

Dier&Recht vordert van de fokkers dat ze de ouderdieren met DNA tests op ichthyosis testen. Doen ze dat niet dan handelen ze onrechtmatig jegens Dier&Recht (en de dieren). Verder eist Dier&Recht dat de fokkers, met inachtneming van de laatste stand van de wetenschap, de standaardtests uitvoeren die op dat moment de meeste zekerheid bieden om erfelijke aandoeningen te voorkomen en om ouderdieren die lijder aan of drager van een erfelijke aandoening zijn, (steeds) van de fok uit te sluiten. 

Vervolg

Deze rechtszaak wordt vervolgd met een reactie van de fokkers op de dagvaarding. Daarna is er waarschijnlijk een zitting (comparitie) waarbij partijen hun standpunt toe kunnen lichten. Als laatste wordt er door de rechter vonnis gewezen.

Deel dit artikel