Stop het grenzeloze kalverleed!

Gesloten

Stop het grenzeloze kalverleed!

Update: Succes! 

Op 1 september 2020 heeft minister Schouten met andere landbouwministers besproken hoe de Europese Commissie het dierenwelzijn kan garanderen tijdens diertransporten. De minister heeft daar aandacht gevraagd voor de huidige dierenwelzijnsproblemen tijdens het transport van kalveren en aangedrongen op een aanpassing van de Europese Transportverordening om de maximale transportduur voor kalveren te beperken tot acht uur. Minister Schouten geeft aan dat het verbeteren van dierenwelzijn tijdens transport een van haar prioriteiten is en dat zij verheugd is dat de Europese Commissie de Transportverordening herziet.

Dier&Recht is blij dat minister Schouten gehoor geeft aan onze oproep en dat zij een einde wil maken aan deze wrede praktijken. Omdat de Europese Commissie de Transportverordening binnenkort zal vernieuwen, is dit dé kans om voorgoed een einde te maken aan langeafstandstransporten!

9.85910.000

9.859

Ondanks de noodzaak om de vee-industrie in te krimpen, is de import van vleeskalveren in de afgelopen twee jaar met tienduizenden dieren gestegen. Alleen al dit jaar worden er waarschijnlijk zo’n 875.000 kalveren Nederland ingevoerd. Terwijl andere sectoren aan banden worden gelegd om mestvervuiling terug te dringen, kan de kalverhouderij ongestoord blijven groeien. Een volstrekt onverantwoorde ontwikkeling.

Mestvervuiling

Twee jaar geleden moesten 160.000 melkkoeien halsoverkop naar de slacht omdat de Nederlandse melkveestapel meer mest produceerde dan Europese normen toestonden. Ondertussen bleef de import van vleeskalveren ongestoord toenemen, en daarmee ook de hoeveelheid mest.

Geen kringlooplandbouw

De kalversector presenteert zichzelf als een kringloopsector vanwege het “tot waarde maken van restproducten” - waarmee de kalfjes bedoeld worden. Maar meer dan de helft van de 1,5 miljoen Nederlandse vleeskalveren komt uit het buitenland, terwijl 90 procent van het kalfsvlees wordt geëxporteerd. De mestvervuiling blijft in Nederland. Dat is het tegenovergestelde van kringlooplandbouw.

De krimp van de veehouderij in Nederland is om veel redenen hard nodig. Maar laten we als eerste stoppen met het gesleep met piepjonge, kwetsbare kalveren voor de export.

Minister Schouten moet de kalverhouderij aanpakken

De voorrangspositie van de zeer dieronvriendelijke kalverhouderij is onbegrijpelijk. Andere sectoren, zoals de varkens-, melkvee- en de pluimveehouderij worden namelijk al door wetgeving begrensd. Zo zijn er voor het houden van varkens en kippen dierrechten nodig: een boer mag per jaar niet meer dieren houden dan het aantal rechten dat hij heeft. Omdat het totale aantal dierrechten beperkt is, is er een maximum aantal varkens en kippen in Nederland.

Het is dan ook volstrekt rechtvaardig om ook de kalversector aan banden te leggen en de kalverhouderij in te krimpen.

Brandbrief aan minister Schouten

Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om per 2020 kalverrechten in te voeren, waarmee er eindelijk een maximum wordt gesteld aan het aantal vleeskalveren dat in Nederland gehouden mag worden. Daarnaast pleiten we ervoor de import drastisch te beperken door grotendeels kalveren van Nederlandse bodem te houden en een einde te maken aan langeafstandstransporten. Op die manier zetten we een belangrijke stap in de omslag naar kringlooplandbouw. En het zorgt ook voor een vermindering van dierenleed tijdens de lange, ellendige transporten.

De kalveren verdienen een beter leven, maar zonder jouw hulp lukt dat niet. Help je mee?

In de media

| Weekblad Boerderij | Import van kalveren neemt af
| Weekblad Boerderij | Dier&Recht vraagt minister om invoering kalverrechten
| Animalstoday.nl | ‘Reductie import vleeskalveren noodzakelijk’
| Zembla | Het gouden kalf
| BN De Stem | Dier&Recht wil verbod roostervloer voor kalfjes
| Dagblad van het Noorden | Dier &Recht eist verbod op roostervloeren kalfjes
Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik onderteken de brandbrief voor de invoering van kalverrechten! 

Ik wil dat de minister zo snel mogelijk een einde maakt aan het gesleep met honderdduizenden piepjonge kalveren.

Lees hier de volledige tekst

Brandbrief kalverrechten 

Geachte mevrouw Schouten,

Wij maken ons grote zorgen over de omvang van de kalverhouderij. We zien het aantal kalveren in een zorgwekkend tempo toenemen. Jaarlijks worden er in ons land inmiddels 1,5 miljoen kalveren vetgemest en geslacht. Zowel het totale aantal vleeskalveren in Nederland alsmede de import van vleeskalveren blijft toenemen. In de eerste helft van 2019 werden er ruim 10 procent meer kalveren geïmporteerd dan een jaar eerder.  

Mestvervuiling

Om de mestvervuiling door de melkveehouderij terug te dringen werd in 2018 het fosfaatrechtenstelsel in Nederland ingevoerd. Duizenden melkkoeien moesten halsoverkop naar de slacht. Tegelijkertijd nam de import van vleeskalveren met tienduizenden toe.

Al deze kalveren produceren vanzelfsprekend eveneens een grote hoeveelheid mest, en veroorzaken zodoende ook een niet geringe mestvervuiling. Toch geldt er voor deze sector geen productieplafond. Kalverhouders hebben geen fosfaatrechten nodig voor het houden van vleeskalveren. De kalverhouderij wordt evenmin begrensd door dierproductierechten, zoals wel vereist zijn voor het houden van varkens en pluimvee.

Zolang de kalverhouderij ongestoord kan doorgroeien, wordt het effect van milieu-ontlastende maatregelen in andere sectoren in feite tenietgedaan.

Kringlooplandbouw

De kalversector presenteert zichzelf als een kringloopsector vanwege het “tot waarde maken van restproducten” – waarmee de kalveren bedoeld worden. Maar meer dan de helft van de kalveren komt uit het buitenland, terwijl 90 procent van het kalfsvlees vervolgens weer wordt geëxporteerd. De mestvervuiling blijft in Nederland. Dat is geen kringloopmodel.

Bovendien veroorzaakt het nodeloze gesleep met honderdduizenden jonge kalveren, over vaak lange afstanden, veel dierenleed. Omdat hun immuunsysteem nog in ontwikkeling is, zijn ze extra gevoelig voor de infecties die ze tijdens het transport kunnen oplopen. Dit leidt tot een toename van ziekte en sterfte, en bijgevolg tot een hoog antibioticagebruik in de kalverhouderij.

Kalverrechten

Wij weten dat deze onderwerpen uw aandacht hebben. Het is tijd voor een koerswijziging. Daarom pleiten wij voor een rem op de kalverhouderij door de introductie van kalverrechten. Door het aantal kalverrechten tevens te beperken tot hooguit 125 procent van het aantal vleeskalveren van Nederlandse bodem – waarbij afmesten op het melkveebedrijf wordt gestimuleerd – worden er belangrijke stappen gezet in de omslag naar kringlooplandbouw en de vermindering van dierenleed.

Wij vragen u om nog in de eerste helft van 2020 een regeling op te stellen waarbij kalverhouders worden geholpen te stoppen of hun bedrijf duurzaam te verkleinen.

Leg de sector aan banden

Wij vragen u met klem om concrete stappen te zetten om dit probleem aan te pakken. U kunt dit niet aan de sector overlaten. De huidige omvang en aanhoudende groei van de kalverhouderij bewijzen het tegendeel. Aan u de taak en de plicht om deze dier- en milieuonvriendelijke sector aan banden te leggen door de introductie van kalverrechten.

Hoogachtend, 

(voor- en achternaam worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!

Getekend door

    Deel deze campagne