13.425 mensen hebben getekend!

0
15.000

Ja, ik roep de Nederlandse vee-industrie een halt toe. Ik teken tegen de derogatie!

Ik wil Brussel laten weten dat ik schoon genoeg heb van de stront, fraude en misstanden in de Nederlandse vee-industrie!

Lees hier de gehele petitietekst

Yes, I want to put a stop to Dutch factory farming. I sign the petition against derogation!

I want to let Brussels know that I am fed up with the manure, the fraud, and everything else that is wrong with Dutch livestock farming!

Read the full petition text here

Deze actie is afgelopen op woensdag 4 april. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

Meer doen voor de dieren?

Word donateur

Stop de derogatie

(Scroll down for english version)

Nu is het moment! Binnenkort besluit de Europese Commissie of Nederland de komende vier jaar opnieuw een ontheffing krijgt om meer mest te mogen uitrijden dan andere Europese landen.
Geen ontheffing betekent een krimp van de intensieve vee-industrie. Eindelijk!

Waar gaat het over?
Nederland heeft een uitzonderingspositie in de EU en mag daardoor ongeveer 50 procent meer mest uitrijden dan andere landen. Deze ontheffing wordt ‘derogatie’ genoemd. Die derogatie heeft in Nederland geleid tot een explosieve groei van de vee-industrie. Met rampzalige gevolgen voor milieu, waterkwaliteit, volksgezondheid en dierenwelzijn.
 
Export mest naar buitenland
De Nederlandse vee-industrie kan (vervuilde) mest alleen kwijt tegen hoge kosten. Export naar België, Duitsland en Frankrijk is het gevolg. Boeren krijgen betaald om de Nederlandse mest uit te rijden. Die (varkens)mest is regelmatig vervuild met antibiotica, zware metalen, afval van XTC, etc. 
 
Mestfraude
Varkensboeren frauderen al jaren met miljoenen kilo’s mest. Er zijn veel meer varkens, en dus meer mest, dan is toegestaan. En er is fraude met aantallen koeien. Derogatie toekennen zou fraude belonen.
 
Brussel is onjuist geïnformeerd
De EU is onvoldoende op de hoogte van wat er in Nederland gebeurt. Onze overheid en de boerenlobby geven geen of verkeerde informatie, waardoor Nederland in het verleden ten onrechte derogatie heeft gekregen.
 
Wat kun jij hiertegen doen?
Teken onze petitie! Hoe meer mensen duidelijk maken dat ze tegen de derogatie zijn, hoe groter de kans dat de Europese Commissie besluit dat Nederland minder mest moet uitrijden. Geen derogatie betekent forse inkrimping van de vee-industrie. Nu is het moment!
 

Lees meer...


Derogation 

Now’s the time! Soon, the European Commission is going to decide whether the Netherlands will be granted a renewed dispensation to spread more manure than other European countries for the next four years. A ‘no’ to this exemption means a reduction of factory farming – finally!

What is it all about?
The Netherlands has a special position in the EU: it is allowed to spread about 50% more manure than other countries, by means of a dispensation called ‘derogation’. So, derogation causes us to still be lumbered by our current massive livestock industry, and by its disastrous effects on the environment, water quality, public health, and animal welfare.
 
Manure export
The Dutch livestock industry can only dispose of (contaminated) manure at high costs. Resulting in export to Belgium, Germany and France. Farmers get paid to spread the Dutch manure on their lands. The (pigs)manure is regularly contaminates with antibiotics, heavy metals, waste from XTC, etc. 
 
Manure fraud
Pig farmers have been committing fraud with millions of kilos of manure for years. There are many more pigs – and thereby more manure – than is allowed. There is also fraud with the number of cows that are kept. Renewing the derogation would mean rewarding fraud.
 
Brussels is falsely informed
The EU is ill-informed about what is happening in the Netherlands. Our government and the farmers’ lobby supply false information or none at all. As a result, the Netherlands was wrongly granted derogation in the past.
 
What can you do?
Sign our petition! The more people show they oppose derogation the bigger the chance that the European Commission decides the Netherlands should spread less manure. ‘No’ to derogation means considerably scaling down the livestock industry. Now’s the time!
 
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht