Controle door de NVWA

In 2007 brachten Dier&Recht/Varkens in Nood interne rapporten naar buiten over het (dis)functioneren van de VWA (nu NVWA). Onder druk van het bedrijfsleven waren essentiële elementen van de keuring van vlees geprivatiseerd, zodanig dat de Inspecteur Generaal geen garantie meer kon geven voor de volksgezondheid. Ervaren keurmeesters werden, vanwege het kostenvoordeel, vervangen door mensen die nauwelijks een opleiding hadden. Uit meerdere interne rapporten bleek dat de controle op dierenwelzijn ernstige gebreken vertoonde en dat dierenartsen die hun werk wel serieus namen, bedreigd werden door medewerkers van slachterijen, veetransporteurs en boeren. Dit alles was bekend bij het hoofdkantoor van de VWA, maar er was geen intentie om in te grijpen of zelfs de eigen mensen in het veld te steunen.

Sedertdien zijn - onder druk van het bedrijfsleven (minder kosten, geen controle = geen overtredingen) en met steun van CDA en VVD - de controles nog verder afgenomen. In 2013 leidde dit weer tot een schandaal over de gebrekkige keuring van vlees bij slachterijen waardoor o.a. het Beter Leven Keurmerk schade werd berokkend.

Controles op boerderijen worden vrijwel altijd van te voren ook nog eens aangekondigd. Er is dus geen enkele garantie dat de vee-industrie goed gecontroleerd wordt. Eind 2012 heeft Dier&Recht/Varkens in Nood op basis van tientallen wetenschappelijke rapporten geconcludeerd dat er jaarlijks sprake is van tussen de 1 en 2,5 miljard overtredingen op het gebied van dierenwelzijn. Daar komen nog talloze andere overtredingen bij, zoals het onbevoegd gebruiken van antibiotica. 

In feite komt het er op neer dat de vee-industrie, inclusief veetransporten, veemarkten en slachterijen, in Nederland niet of nauwelijks gecontroleerd wordt, zeker niet op dierenwelzijn, en vaak ook niet op volksgezondheid. Boeren kunnen ongestoord hun gang gaan en als er al eens een proces verbaal wordt opgemaakt, dan wordt het overgrote deel geseponeerd. Het O.M. geeft off the record ruiterlijk toe eigenlijk geen verstand van zaken te hebben. Als er al eens iemand voor de rechter verschijnt dan zijn de straffen laag, want ook de rechters vinden dossiers met dierenwelzijn ingewikkeld. 

Onze inspecties van dierenmishandeling op de veemarkten in Leeuwarden en Utrecht leidden tot vrij willekeurige veroordeling van twee van de vele mishandelaars en met lage boetes. Van een biggentransport naar Spanje constateerden wij het volgende:

  • Dat er geen water aan boord was, 
  • Dat er in plaats van de toegestane 700 dieren ruim 900 biggen aan boord waren, 
  • Dat de temperatuur in Spanje boven de 35 graden Celsius uitkwam 
  • Dat 13 biggen de reis niet overleefden
  • Dat waarschijnlijk nog veel meer biggen in de stal bezweken aan de stress.

Dit leidde slechts tot een sepot waarbij de boete maar een fractie was van het financiële voordeel van de ruim 200 biggen die illegaal waren bijgeladen.

Het instellen van de Dierenpolitie, een initiatief van Dion Graus van de PVV, heeft geleid tot veel meer aangiften en ook meer vervolgingen. Overigens zijn de straffen in de wet voor dierenmishandeling, ook bij gezelschapsdieren, hoog genoeg. Het gaat er om dat er meer gecontroleerd wordt, er meer processen verbaal worden uitgeschreven, er meer wordt vervolgd, er minder geseponeerd wordt en de rechterlijke macht de boetes oplegt die in de wet staan voorgeschreven.

Dier&Recht/Varkens in Nood wil dan ook:

  • Dat de dierenpolitie gehandhaafd blijft.
  • Dat de vee-industrie veel beter gecontroleerd wordt en dat controles onaangekondigd plaats vinden.
  • Dat er één officier van justitie wordt aangesteld op het gebied van dierenwelzijn, met voldoende capaciteit en kennis.
  • Dat er één rechtbank dit soort zaken behandelt.
  • Dat de NVWA niet meer onder het Ministerie van Economische Zaken komt te vallen, maar onder het Ministerie van Justitie.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht