Petitietekst derogatie

(Scroll down for english version)

 

Aan de Europese Commissie

 

Geachte Commissieleden,

Nederland geniet in Europa van een bijzondere positie omdat de veehouderij hier veel meer mest mag uitrijden dan andere landen (derogatie). Ondanks die ontheffing worden zelfs de ruimere normen van de derogatie al vele jaren structureel overschreden. Daarbij is aangetoond dat er op grote schaal wordt gefraudeerd met de mestboekhouding en de registratie van koeien. De Nederlandse overheid stelt hierbij een volkomen misplaatst vertrouwen in de zelfregulering van de vee-industrie. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de gezondheid van Nederlandse burgers en het milieu:

  • Burgers in gebieden met intensieve veeteelt zijn vaker ziek
  • Zware verontreiniging van de bodem
  • Ernstige vervuiling van grond- en oppervlaktewater
  • Hoge emissies van ammoniak en fijnstof
  • De laagste biodiversiteit van de EU

Ik roep de Europese commissie op geen nieuwe derogatie te verlenen aan Nederland en een einde te maken aan de mestvervuiling. De vee-industrie moet inkrimpen, want deze vormt een veel te grote belasting voor dit kleine en vervuilde land.

 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)


Petition text derogation

 

European Commission

 

Dear Commissioners,

The Netherlands enjoy a special position in Europe because livestock farming is allowed to spread much more manure than other countries (derogation). Despite this dispensation, even the broader conditions of the derogation have been structurally exceeded for many years.  Furthermore, it has been demonstrated that there is large scale fraud with the manure bookkeeping and the registration of cows. The Dutch government has a completely misplaced confidence in the self-regulation of the livestock industry. This has disastrous consequences for the health of Dutch citizens and the environment:

  • people living near livestock farms are ill more often
  • heavy contamination of the soil
  • severe pollution of ground and surface water.
  • High ammonia emissions and fine particulates
  • The lowest biodiversity of de EU

I ask the European Commission not to grant a new derogation to the Netherlands and to put an end to manure pollution. The livestock industry must scale down considerably, because it is too much of a burden for this small and polluted country.

 

Yours sincerely,

First and last name (will be filled in automatically)


 

Ja, ik roep de Nederlandse vee-industrie een halt toe. Ik teken tegen de derogatie!

Ik wil Brussel laten weten dat ik schoon genoeg heb van de stront, fraude en misstanden in de Nederlandse vee-industrie!

Lees hier de gehele petitietekst

Yes, I want to put a stop to Dutch factory farming. I sign the petition against derogation!

I want to let Brussels know that I am fed up with the manure, the fraud, and everything else that is wrong with Dutch factory farming!

Read the full petition text here

Deze actie is afgelopen op woensdag 4 april. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

Meer doen voor de dieren?

Word donateur

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht