Brandbrief kalverrechten

Geachte mevrouw Schouten,

Wij maken ons grote zorgen over de omvang van de kalverhouderij. We zien het aantal kalveren in een zorgwekkend tempo toenemen. Jaarlijks worden er in ons land inmiddels 1,5 miljoen kalveren vetgemest en geslacht. Zowel het totale aantal vleeskalveren in Nederland alsmede de import van vleeskalveren blijft toenemen. In de eerste helft van 2019 werden er ruim 10 procent meer kalveren geïmporteerd dan een jaar eerder.  

Mestvervuiling
Om de mestvervuiling door de melkveehouderij terug te dringen werd in 2018 het fosfaatrechtenstelsel in Nederland ingevoerd. Duizenden melkkoeien moesten halsoverkop naar de slacht. Tegelijkertijd nam de import van vleeskalveren met tienduizenden toe.

Al deze kalveren produceren vanzelfsprekend eveneens een grote hoeveelheid mest, en veroorzaken zodoende ook een niet geringe mestvervuiling. Toch geldt er voor deze sector geen productieplafond. Kalverhouders hebben geen fosfaatrechten nodig voor het houden van vleeskalveren. De kalverhouderij wordt evenmin begrensd door dierproductierechten, zoals wel vereist zijn voor het houden van varkens en pluimvee.

Zolang de kalverhouderij ongestoord kan doorgroeien, wordt het effect van milieu-ontlastende maatregelen in andere sectoren in feite tenietgedaan.

Kringlooplandbouw
De kalversector presenteert zichzelf als een kringloopsector vanwege het “tot waarde maken van restproducten” – waarmee de kalveren bedoeld worden. Maar meer dan de helft van de kalveren komt uit het buitenland, terwijl 90 procent van het kalfsvlees vervolgens weer wordt geëxporteerd. De mestvervuiling blijft in Nederland. Dat is geen kringloopmodel.

Bovendien veroorzaakt het nodeloze gesleep met honderdduizenden jonge kalveren, over vaak lange afstanden, veel dierenleed. Omdat hun immuunsysteem nog in ontwikkeling is, zijn ze extra gevoelig voor de infecties die ze tijdens het transport kunnen oplopen. Dit leidt tot een toename van ziekte en sterfte, en bijgevolg tot een hoog antibioticagebruik in de kalverhouderij.

Kalverrechten
Wij weten dat deze onderwerpen uw aandacht hebben. Het is tijd voor een koerswijziging. Daarom pleiten wij voor een rem op de kalverhouderij door de introductie van kalverrechten. Door het aantal kalverrechten tevens te beperken tot hooguit 125 procent van het aantal vleeskalveren van Nederlandse bodem – waarbij afmesten op het melkveebedrijf wordt gestimuleerd – worden er belangrijke stappen gezet in de omslag naar kringlooplandbouw en de vermindering van dierenleed.

Wij vragen u om nog in de eerste helft van 2020 een regeling op te stellen waarbij kalverhouders worden geholpen te stoppen of hun bedrijf duurzaam te verkleinen.

Leg de sector aan banden
Wij vragen u met klem om concrete stappen te zetten om dit probleem aan te pakken. U kunt dit niet aan de sector overlaten. De huidige omvang en aanhoudende groei van de kalverhouderij bewijzen het tegendeel. Aan u de taak en de plicht om deze dier- en milieuonvriendelijke sector aan banden te leggen door de introductie van kalverrechten.

Hoogachtend, 

(voor- en achternaam worden automatisch ingevuld)

Ja, ik onderteken de brandbrief voor de invoering van kalverrechten!

Ik wil dat de minister zo snel mogelijk een einde maakt aan het gesleep met honderdduizenden piepjonge kalveren.

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Dier&Recht gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, wij verstrekken deze niet aan derden. Wanneer je je telefoonnummer hebt ingevuld, kan het zijn dat we je telefonisch benaderen met de vraag ons verder te steunen. Als je dit niet op prijs stelt, stuur ons dan een e-mail op info@dierenrecht.nl.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht